Przejdź do treści

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Diagnoza i konsultacja

diagnoza wczesnoszkolna Gliwice Zabrze

Na czym polega diagnoza i konsultacja w poradni?

Diagnoza w poradni przeprowadzona jest przez jednego specjalistę lub zespół specjalistów.

Liczba spotkań zależna jest od rodzaju diagnozy.

W trakcie umówionych spotkań najczęściej odbywa się rozmowa, wywiad z rodzicem/ opiekunem prawnym, obserwacja dziecka oraz badanie z zastosowaniu różnych testów diagnostycznych, które służą do oceny rozwoju poznawczego, językowego, emocjonalnego i motorycznego dziecka.

Diagnoza przez Specjalistów : Diagnoza w poradni jest przeprowadzana przez specjalistów, takich jak psycholodzy, pedagodzy, logopedzi itp. Mogą być również określone zespoły specjalistów w zależności od rodzaju diagnozy.

Liczba spotkań : Liczba spotkań w ramach diagnozy jest uzależniona od rodzaju problemu lub potrzeb dziecka.

Rozmowa i Wywiad : Wywiad oraz badanie diagnostyczne jest kluczem do prawidłowej diagnozy dziecka.

Obserwacja Dziecka : Podczas spotkań w poradni specjalista wyciąga wnioski na temat rozwoju dziecka w określonym środowisku.

Testy diagnostyczne : Specjaliści mogą korzystać z różnych testów diagnostycznych, w zależności od zapotrzebowania. Testy te określają różne aspekty rozwoju, takie jak rozwój poznawczy, językowy, emocjonalny i motoryczny dziecka. Wyniki tych testów zawierają ważne źródło informacji dla diagnozy.

Współpraca interdyscyplinarna : W niektórych przypadkach, szczególnie gdy diagnoza jest bardziej złożona, współpraca specjalistów pomaga w ocenie pełniejszego obrazu zdrowia i rozwoju dziecka.

Cel Diagnozy : Głównym celem diagnozy jest zrozumienie potrzeby dziecka, identyfikacja problemów lub skutków oraz opracowanie planu działania. Diagnoza może być pomocna w określeniu, czy dziecko wymaga terapii, wsparcia edukacyjnego czy innych form pomocy.

Wsparcie dla rodziców : Diagnoza to także szansa dla rodziców na szczegółowe rozwiązania, jak pomóc dziecku oraz na dodatkowe odpowiedzi na pytania i obawy.


dysleksja Zabrze diagnoza

Diagnozy przeprowadzane w poradni:


Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna gotowości szkolnej, trudności w uczeniu się, dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii.

Diagnoza psychologiczna przyczyn problemów z zachowaniem lub emocjami.

Diagnoza funkcjonalna dla dzieci od 6 m-ca życia do 7 roku życia.

Konsultacja diagnostyczna z wybranym specjalistą np.: Fizjoterapeuta, logopeda, psycholog, terapeuta SI, Biofeedback i inni.Diagnoza Gliwice. Diagnoza Zabrze

Cena:

Diagnoza psychologiczna przyczyn problemów z zachowaniem lub emocjami- od 2 do 3 spotkań z wydaniem opinii – 150 zł/ spotkanie plus 50 zł – opinia.

Diagnoza funkcjonalna dla dzieci od 6 m-ca życia do 7 roku życia- od 2 do 4 spotkań z wydaniem opinii – 150 zł/ spotkanie plus 50 zł – opinia.

Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna gotowości szkolnej i ryzyka trudności w uczeniu się dla dzieci 5-6 letnich – od 2 do 4 spotkań z wydaniem opinii – 150 zł/ spotkanie plus 50 zł – opinia.

Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna trudności w uczeniu się/ ryzyka dysleksji dla uczniów klas I- III od 2 do 4 spotkań z wydaniem opinii – 150 zł/ spotkanie plus 50 zł – opinia.

Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna trudności w uczeniu się/ dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii dla uczniów klas IV- VIIIod 2 do 4 spotkań z wydaniem opinii – 150 zł/ spotkanie plus 50 zł – opinia.

Wydanie opinii 50,00 zł

Dokumenty:
Procedura diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się – pobierz
Procedura diagnozowania i wydawania opinii i informacji – pobierz

Diagnoza dysleksji Gliwice. Diagnoza dysleksji Zabrze.  Diagnoza dysgrafii Gliwice. Diagnoza dysgrafii Zabrze. Diagnoza dysortografii Gliwice. Diagnoza dysortografii Zabrze. Diagnoza dyskalkulii Zabrze.